ÚNOR

INFORMATIKA   

  V prvním únorovém týdnu jsme se v hodině informatiky učili krokovat dle návodu spolužáků. Také jsme třídili pojmy hardware a software. Práce nás stále moc baví.  

MATEMATIKA 

   V únoru jsme se hodně věnovali geometrii. Zaměřili jsme se na trojúhelníky, čtverce a obdélníky. Nejprve jsme trénovali jejich konstrukce a poté jsme vyvodili novou kapitolu - obvod. V aritmetické části jsme upevňovali písemné sčítání a odčítání čísel do milionu, zaokrouhlování a pamětné násobení a dělení 10, 100, 1000. Řešili jsme zajímavé slovní úlohy, matematické řetízky a podobně. V závěru měsíce jsme otevřeli kapitolu - římské číslice.


ČESKÝ JAZYK

   Skloňování podstatných jmen - naše únorové téma. Začali jsme rodem středním - postupně jsme se seznámili s každým vzorem, pracovali jsme s kartičkami slov, slova jsme třídili ke vzorům a poté doplňovali i, y. Stejným způsobem jsme postupovali i u ženského rodu. Ve čtení jsme pracovali s rčeními a příslovími, četli jsme zajímavé ukázky z dětských knih, které měly jedno společné téma - ,,uličníci". Po prázdninách začneme skloňovat podstatná jména rodu mužského. 

PŘÍRODOVĚDA

   V únoru jsme se vydali na pole. Bohužel - jenom obrazně, protože skutečné pole máme dost daleko. Začali jsme polními plodinami. Rozdělili jsme je do jednotlivých skupin, u každé vyjmenovali zástupce a konkrétní výrobky. Naučili jsme se pojmenovat části obilnin, okopanin apod. Jednu hodinu jsme věnovali práci na stanovištích, kde jsme zábavnou formou upevňovali poznatky z dané kapitoly. V posledním týdnu jsme se zabývali živočichy, kteří se na poli nebo v jeho blízkosti vyskytují. 

VLASTIVĚDA

   Ve vlastivědě jsme otevřeli kapitolu - PENÍZE A MAJETEK. Povídali jsme si o směnném obchodu a rozvoji obchodu. Seznámili jsme s hotovostní a bezhotovostní platbou. Každý si mohl vytvořit, navrhnout vlastní bankovku. Pracovali jsme s rozpočtem, rozlišovali jsme příjmy a výdaje. Vyhodnotili jsme různé rodinné rozpočty - s přebytkem, se schodkem či vyrovnaný. Ve dvojicích jsme toto vše prakticky trénovali. Na závěr jsme hovořili o vlastnictví a majetku. Náš spolužák Tomík si pro nás připravil úžasnou sbírku měn různých zemí. Mohli jsme tak vidět např. rubl, americký dolar, euro, dináry apod. Moc mu děkujeme. 
ANGLICKÝ JAZYK

    Na hodinách anglického jazyka jsme stavěli domečky z lega, na kterých jsme trénovali popis jednotlivých místností a vybavení domu. Procvičovali jsme tvoření vět a slovní zásobu z dané lekce. Dále jsme si zahráli anglické ,,Člověče nezlob se", kde jsme procvičovali věty s vazbou There is… There are…

ÚNOROVÍ  OSLAVENCI

   V únoru oslavila své desáté narozeniny Nikolka. Popřáli jsme jí vše nejlepší.